Sample Prep
Strata-X 8B-S051-UBJ from Phenomenex. Order Now
Strata-XL-AW 100 µm Polymeric Weak Anion, 60 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk from Phenomenex
SP
Strata-X
Multi-Mode
XL-AW, Weak Anion Mixed Mode
60 / 3
Solid Phase Extraction (SPE)
Strata-XL-AW 100 µm Polymeric Weak Anion, 60 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk