GC
Zebron 7HM-G017-11 from Phenomenex. Order Now
Zebron ZB-MultiResidue-2, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 0.25 µm, Ea from Phenomenex
GC
Zebron
Application Specific
ZB-MultiResidue-2
30
0.32
0.25
Zebron ZB-MultiResidue-2, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 0.25 µm, Ea
Zebron    ZB-MultiResidue-2
Part No: 7HM-G017-11
Qty: 
Price (Ea):
 $657.00